22-12-09

Herwaarderingsplan Dumontwijk - Plan de revalorisation du Quartier Dumont

Op dinsdag 24 november werd in de gemeenteraad het “Gemeentelijk Herwaarderingsplan van de Dumontwijk” éénparig goedgekeurd. Eerstdaags verwacht men de publicatie van dit plan door de minister. Dan zullen de eigenaars van waardevolle gebouwen 40% subsidies kunnen aanvragen voor de restauratie van hun pand. Van elk gebouw is er een steekkaart opgemaakt met de specifieke erfgoedkenmerken. De gemeente werkt een infoprocedure uit om jullie allemaal te informeren na de goedkeuring van het plan door de minister.
De eerste openbare werken in het kader van dit plan betreffen de herinrichting van het gemeentelijk park voorzien in de begroting van 2010
In bijlage het plan. Lees>>>>

Le mardi 24 novembre le "Plan communal de Revalorisation du Quartier Dumont" fut approuvé à l'unanimité par le conseil communal. La publication de ce plan par le ministre est attendue dans les jours à venir. Ensuite les propriétaires de constructions de valeur pourront faire la demande pour l'obtention de 40% de suventions en vue de la restauration de leur bien. Une fiche mentionnant les caractéristiques patrimoniales spécifiques a été rédigée pour chaque construction. La commune élabore une procédure didactique afin d'informer tout le monde après l'approbation du plan par le ministre.
Les premiers travaux publics dans le cadre dudit plan concernent le réaménagement du parc communal, inclus dans les prévisions budgétaires de 2010.
Le plan Lees>>>>

 

18:12 Gepost door jose decoussemaker in Rapporten | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

06-02-09

GRUP Dumontwijk - Quartier Dumont

decorationOp de gemeentelijke website www2.depanne.be/gecoro kunt u de documenten van de GECORO downloaden.
Daar kunt u ook de tekst van het GRUP Dumontwijk vinden. LEES>>
Vergeet de HAPPY HOUR  van 7 februari niet!

Sur le site communal "www2.depanne.be/gecoro" vous pouvez enregistrer les documents de GECORO.
Vous y trouverez également le texte de "GRUP Quartier  Dumont". LEES>>
N'oubliez pas la "HAPPY HOUR/ Heure de bonheur" du 7 février 2009 !

17:29 Gepost door jose decoussemaker in Rapporten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-08-08

Laatste vergadering samenlevingsopbouw - Dernière réunion

vrienden-dumontwijkDonderdag 5 juli 2008 was er de derde en laatste vergadering met als thema "Het Sociaal Leven in de Wijk". Alhoewel de opkomst (ong 30) merkelijk minder was dan op de vorige 2 bijeenkomsten was er duidelijk een wil om verder bijeen te komen, eerder op een informele manier dan via een gestructureerd "bewonersplatform" Voor het verslag LEES>>>
Wij danken Lieselot Vandenbussche voor haar inzet. Zij heeft over onze wijk ook lovende woorden geschreven in haar finaal artikel vb:
"(...) Zo leerden we dat de Dumontbewoners klaarwakker zijn en bereid de handen in elkaar te slaan om werk te maken van het Dumontleven.We zagen ook dat dit enthousiasme niet bij een paar enkelingen leeft maar bij een grote groep bewoners. De bewoners van de Dumontwijk hebben duidelijk een eigen identiteit! Ze zijn trots op hun wijk en haar bewoners! Zo groeide bij Samenlevingsopbouw het vertrouwen dat de bewoners van deze wijk heel wat in hun mars hebben en zonder problemen hun mannetje kunnen staan, ook tegenover het beleid van De Panne. (...) "
Voor het volledig rapport LEES>>>
-----------------------
Le jeudi 5 juillet 2008 se tenait la troisième et dernière réunion  de "samenlevingsopbouw" (cohabitation constructive) sous le thème "La Vie Sociale dans le Quartier". Malgré le fait que l'affluence (une trentaine de personnes) fut nettement moins importante que lors des deux premières réunions il y avait manifestement la volonté de continuer à se revoir, plutôt de façon informelle que via une "plate-forme de résidents" structurée. Pour le compte-rendu ...  LEES>>>
Nous remercions Lieselot Vandenbussche de son engagement. Ainsi, dans son article final, elle a adressé des louanges à notre quartier :
"(...) Ainsi nous avons appris que les résidents du Quartier Dumont sont bien éveillés et prêts à mettre la main à la pâte pour faire de l'existence du Quartier Dumont une réalité bien vivante. Nous avons vu également que cet enthousiasme ne se limitait nullement à quelques isolés mais s'étendait à une multitude de résidents. Les résidents du Quartier Dumont ont bel et bien leur identité propre ! Ils sont fiers de leur quartier et de ses habitants ! Ainsi évolua auprès de "Samenlevingsopbouw" la confiance confirmant que les résidents de ce quartier ont pas mal de puissance en réserve et peuvent se défendre sans problème, et même également vis-à-vis de l'administration de La Panne. (...) "
Pour le compte-rendu complet ...  LEES>>>

10:50 Gepost door jose decoussemaker in Rapporten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-07-08

Actieplan-Plan d'action

Gedurende de tweede bijeenkomst in het PARKHOTEL werden de knelpunten in 3 werkgroepen besproken telkens met een moderator van Samenlevingsopbouw. Achteraf werden de conclusies van de 3 groepen besproken en hieruit volgt bijgevoegd ACTIEPLAN LEES>>>
(in PDF formaat; zonder foto's).

Lors de la deuxième réunion à l'Hôtel du Parc les problèmes majeurs furent discutés en 3 groupes de travail, chacun en présence d'un modérateur de "Samenlevingsopbouw". Ensuite une discussion s'est engagée concernant les conclusions des 3 groupes, et il en est résulté le PLAN D'ACTION ci-annexé. LEES>>>
(format PDF; sans photos)

 

23:30 Gepost door jose decoussemaker in Rapporten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Eerste vergadering samenlevingsopbouw -Première réunion

bijeenkomst-dumontwijk
Op woensdag 27 februari 2008 waren een 50-tal bewoners aanwezig op het eerste infomoment van Samenlevingsopbouw in het PARKHOTEL. (in opdracht van de gemeente).
Het doel van deze avond was vooral te luisteren naar de troeven en grieven over het leven in de wijk… Wat is goed in de wijk? Wat minder goed?
Heel wat informatie werd ingezameld! Dit kun je lezen in bijgevoegd rapport. LEES>>>
(rapport in PDF formaat met foto's vandaar 1.442 kB!)

Le mercredi 27 février 2008 une cinquantaine de résidents étaient présents à l'occasion de la première session d'information de "Samenlevingsopbouw" (= cohabitation constructive)"à l'Hôtel du Parc,  à l'initiative de la commune. Le but cette soirée était principalement l'écoute des atouts et des griefs quant à la vie dans le quartier ... Ce qui est bien dans le quartier ? Ce qui est moins bien ?
Pas mal d'informations furent récoltées ! Vous pouvez en prendre connaissance dans le rapport ci-joint.
LEES>>>
(format PDF avec photos: 1.442 kB!)

23:20 Gepost door jose decoussemaker in Rapporten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |