04-04-10

Infovergadering Herwaarderingsplan - Réunion d'information Plan de Revalorisation.

herwaarderingsplan2Op zaterdag 3 april waren de bewoners en de eigenaars van de Dumontwijk ruimschoots ingegaan op de uitnodiging voor de infovergadering. Meer dan 100 geïnteresseerden waren opgekomen. De voorstelling was zeer gedetailleerd en derhalve zeer duidelijk. (ook goede documentatiemap beschikbaar die binnenkort op de gemeentelijke website komt)
Je kan dus nu uw subsidieaanvraag indienen (hulp mogelijk op 1ste verdieping van het gemeentehuis bij mevrouw Barbara Viaene van de Dienst Ruimtelijke Ordening, op werkdagen). Eerstdaags is ook de infobrochure klaar en zal het volledige Herwaarderingsplan (ook met de visie voor de inrichting van het publiek domein) ergens (?) inkijkbaar zijn. Je kan alvast je eigen fiche van uw woning inzien op de gemeente. Hierin zijn in detail alle specifieke erfgoedkenmerken -die subsidieerbaar zijn- van uw woning opgenomen . (is een monikkenwerk geweest!!!). Deze fichen bestaan alleen maar voor de 70% waardevolle woningen  van de 500 in het totaal). Zie plan (niet grijs; niet rood) Kijk (dubbel openklikken)>>>
De subsidieprocedure is vrij eenvoudig, bedraagt 40 % en wordt  gemiddeld 3 maanden na de aanvraag toegekend.
Door deze positieve stimulans zal veel veranderen in de wijk. De ervaring leert ook dat dergelijke renovaties aanstekelijk werken. Ook voortuininrichting en tuinmuurtjes +  paden zijn subsdieerbaar.
Wonen in een beschermd stadsgezicht betekent ook dat men de verplichting heeft zijn pand in goede staat te behouden. Verkrotting is dus niet toelaatbaar. Het is de verantwoordelijkheid van "Onroerend Erfgoed" om hierop toe te zien en vanaf heden zal door hen ook opgetreden worden indien nodig (in eerste instantie stimulerend).
's Namiddags werd op de maandelijkse Happy Hour  nog druk uitleg over gegeven aan de afwezigen van 's morgens en enkele Franstaligen.
Daar zijn ook 2 initiatieven naar voor gebracht:
1. tentoonstelling "Dumontwijk" in Le Chalutier gedurende de zomer 2011. (reeds velen hebben zich als vrijwilliger opgegeven voor toezicht). Contactpersoon Pascal Demuysere.
2. lijst wordt door ons opgesteld met architecten, aannemers en ander adressen van de mooie realisties  in de wijk. Contactpersoon: José Decoussemaeker

Le samedi 3 avril 2010 les résidents et les propriétaires du Quartier Dumont avaient répondu massivement à l'invitation à la réunion d'information. Plus d'une centaine de personnes intéressées s'était manifestée. La présentation était bien détaillée et par conséquent fort claire (une bonne documentation réunie dans un classeur est disponible, et qui pourra également être consultée incessamment sur le site communal de la toile).
Vous pouvez introduire votre demande dès à présent (aide disponible les jours ouvrables au 1er étage de la maison communale auprès de Madame Barbara Viaene du Bureau "Ruimtelijke Ordening"). Dans les jours à venir la brochure d'information sera prête également, et le Plan de revalorisation complet (avec une vue de l'aménagement du domaine public) pourra être consulté quelque part (?). De toute façon vous pourrez prendre connaissance de la fiche de votre propre habitation à la maison communale. Dans celle-ci toutes les caratéristiques patrimoniales spécifiques de votre habitation (pouvant entrer en ligne de compte pour la subvention) sont reprises en détail. (Ce fut un travail de longue haleine !!!). Ces fiches n'existent que pour 70% des habitations de valeur sur les 500 en tout. Voir plan (non gris ; non rouge) Regardez>>>
La procédure de subvention est relativement simple, la subvention s'élève à 40 % et est accordée généralement 3 mois après la demande.
Grâce à cette stimulation positive le quartier subira pas mal de changements. L'expérience démontre également que de telles rénovations sont contagieuses. L'aménagement du jardinet à front de rue, les allées et les murs de clôture sont également susceptibles d'entrer en ligne de compte pour les subventions. 
Habiter dans un environnement urbain protégé signifie également qu'on a l'obligation de conserver sa propriété en bon état. Laisser sa propriété se délabrer est par conséquent inadmissible. Le "Patrimoine Immobilier" a la responsabilité d'y veiller, et dès à présent interviendra si nécessaire (au début à titre de stimulation).
L'après-midi lors de l' "Heure de Bonheur/Happy Hour" mensuelle des explications furent encore données abondamment à ceux qui étaient absents le matin ainsi qu'à quelques Francophones.
Deux initiatives ont également été mises en avant :
1. Exposition "Quartier Dumont" au "Chalutier" durant l'été 2011. (Plusieurs personnes se sont déjà portées volontaires pour exercer une surveillance). Contact Pascal Demuysere.
2. Liste établie par nous et reprenant les architectes et les entrepreneurs, et les adresses des belles réalisations dans le quartier. Contact : José Decoussemaeker

 

10:45 Gepost door jose decoussemaker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.