17-02-11

Foto's nieuwjaarsreceptie ...

 

 

Oei oei ...

 

15 HH TOOSTEN.JPG

 

  " Beter laat dan nooit ...  ! "

 

Klik op de foto ...  :-) 

 

 

17:36 Gepost door jose decoussemaker | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

21-01-11

Wijziging subsidiereglement - modification du règlement des subsides

 

Op 19 november 2010 (pub Staatsblad 29 nov) heeft de Vlaamse regering het reglement van premies voor beschermde dorpsgezichten aangepast. Volledige aanpassing van het reglement>>>
Wijziging:

1. burger: "onderhoudspremie" blijft 40 % maar nu beperkt 30.000 euro/j (excl. BTW) (vroeger kon men genieten van meerdere plafonds van 30.000 euro indien men meerdere erfgoedkenmerken in orde stelde). Voorwaarde: voorziene begroting is niet uitgeput (! 't is voor de "rappe" want de subsidiepot 2011 schijnt t.g.v. besparingsmaatregelen beperkt te zijn; dus zo vroeg mogelijk in het kalenderjaar aanvragen. De aanvraag loopt ook niet meer automatisch door naar het volgend jaar) 

2. gemeente: 0 % tussenkomst (vroeger 40 % per erfgoedkenmerk/jaar cf. burgers)

 

Le 19 novembre 2010 (publication "Moniteur belge" du 29 novembre) le gouvernement flamand a adapté le règlement en matière de primes pour des environnements urbains protégés. Adaptation complète du règlement>>>

Modification : 

1. propriétaire : la "prime d'entretien" reste maintenue à 40 % mais est limitée dorénavant à 30.000 € (hors TVA) par an (auparavant il était possible de bénéficier de plusieurs plafonds de 30.000 € en cas de réhabilitation de plusieurs biens patrimoniaux caractéristiques). Condition : le budget prévu n'est pas épuisé (! … c'est pour les "rapides" car la cagnotte des subsides 2011 semble être limitée en raison de mesures d'austérité ; par conséquent il y a lieu d'en faire la demande au plus tôt dans l'année. La demande n'est plus reportée automatiquement non plus à l'année suivante) 

2. commune : 0 %  d'intervention (précédemment 40 % par bien patrimonial caractéristique et par an, cfr. "propriétaire") 

 

20:44 Gepost door jose decoussemaker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-09-10

Happy Hour:Jaarlijkse BBQ - Barbecue annuel.

BBQ LIVE MUZIEK CHOU LOU.JPGZaterdag, 4 september was het dan zo ver...

De Vrienden van de Dumontwijk hielden opnieuw een geslaagde BBQ. 

Deze keer met live muziek, een wandeling door onze wijk mét gids,

en er was volop ambiance ... Klik HIER- Cliquez ICI   ... :-)

 

Samedi 4 septembre 2010, nous y arrivions ...

Les amis du Quartier Dumont ont tenu une fois de plus un barbecue réussi.

Cette fois-ci en musique, et après une promenade à travers notre quartier en compagnie d'un guide

  ... et l'ambiance ne manquait pas ...  Klik HIER- Cliquez ICI   ... :-)

17-07-10

Schatten van de Dumontwijk - Trésors du Quartier Dumont

CHALUTIER OPENING 007.jpgKlik op de foto om de reportage te openen van de inhuldiging.
WELKOM voor een bezoekje t/m 25 augustus.

Cliquez sur la photo pour accéder au reportage de l'inauguration.
Visites jusqu'au 25 août 2010 inclus : d'ores et déjà nous vous souhaitons la BIENVENUE.

 

10:28 Gepost door jose decoussemaker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-07-10

Happy Hour juli - juillet 2010.

HAPPY HOUR JULI Op zaterdag, 3 juli waren de tropische temperaturen eindelijk wat verdwenen. Dit hield onze buurtbewoners niet tegen om er weer een leuke namiddag van te maken. 

Klik op de foto voor een volledig verslag.

Le samedi 3 juillet les températures tropicales avaient enfin baissé quelque peu. Ceci n'a pas empêché les résidents du quartier d'en faire une fois de plus un après-midi bien agréable. 

Cliquez sur la photo pour un rapport complet.

13:32 Gepost door jose decoussemaker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-06-10

Happy Hour juni - juin 2010.


dyn006_original_768_555_pjpeg__3e2904779538eeacf8d902c63d121f92 Het was wederom een supergezellige boel gisteren ...

 KLIK HIER voor meer sfeerfoto's.

 Tot dan ... !

Hier, cela fut une fois de plus une affaire extrêmement conviviale ...

 CLIQUEZ ICI pour davantage de photos d'ambiance.

 A la prochaine ... !

12:42 Gepost door jose decoussemaker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-04-10

Infovergadering Herwaarderingsplan - Réunion d'information Plan de Revalorisation.

herwaarderingsplan2Op zaterdag 3 april waren de bewoners en de eigenaars van de Dumontwijk ruimschoots ingegaan op de uitnodiging voor de infovergadering. Meer dan 100 geïnteresseerden waren opgekomen. De voorstelling was zeer gedetailleerd en derhalve zeer duidelijk. (ook goede documentatiemap beschikbaar die binnenkort op de gemeentelijke website komt)
Je kan dus nu uw subsidieaanvraag indienen (hulp mogelijk op 1ste verdieping van het gemeentehuis bij mevrouw Barbara Viaene van de Dienst Ruimtelijke Ordening, op werkdagen). Eerstdaags is ook de infobrochure klaar en zal het volledige Herwaarderingsplan (ook met de visie voor de inrichting van het publiek domein) ergens (?) inkijkbaar zijn. Je kan alvast je eigen fiche van uw woning inzien op de gemeente. Hierin zijn in detail alle specifieke erfgoedkenmerken -die subsidieerbaar zijn- van uw woning opgenomen . (is een monikkenwerk geweest!!!). Deze fichen bestaan alleen maar voor de 70% waardevolle woningen  van de 500 in het totaal). Zie plan (niet grijs; niet rood) Kijk (dubbel openklikken)>>>
De subsidieprocedure is vrij eenvoudig, bedraagt 40 % en wordt  gemiddeld 3 maanden na de aanvraag toegekend.
Door deze positieve stimulans zal veel veranderen in de wijk. De ervaring leert ook dat dergelijke renovaties aanstekelijk werken. Ook voortuininrichting en tuinmuurtjes +  paden zijn subsdieerbaar.
Wonen in een beschermd stadsgezicht betekent ook dat men de verplichting heeft zijn pand in goede staat te behouden. Verkrotting is dus niet toelaatbaar. Het is de verantwoordelijkheid van "Onroerend Erfgoed" om hierop toe te zien en vanaf heden zal door hen ook opgetreden worden indien nodig (in eerste instantie stimulerend).
's Namiddags werd op de maandelijkse Happy Hour  nog druk uitleg over gegeven aan de afwezigen van 's morgens en enkele Franstaligen.
Daar zijn ook 2 initiatieven naar voor gebracht:
1. tentoonstelling "Dumontwijk" in Le Chalutier gedurende de zomer 2011. (reeds velen hebben zich als vrijwilliger opgegeven voor toezicht). Contactpersoon Pascal Demuysere.
2. lijst wordt door ons opgesteld met architecten, aannemers en ander adressen van de mooie realisties  in de wijk. Contactpersoon: José Decoussemaeker

Le samedi 3 avril 2010 les résidents et les propriétaires du Quartier Dumont avaient répondu massivement à l'invitation à la réunion d'information. Plus d'une centaine de personnes intéressées s'était manifestée. La présentation était bien détaillée et par conséquent fort claire (une bonne documentation réunie dans un classeur est disponible, et qui pourra également être consultée incessamment sur le site communal de la toile).
Vous pouvez introduire votre demande dès à présent (aide disponible les jours ouvrables au 1er étage de la maison communale auprès de Madame Barbara Viaene du Bureau "Ruimtelijke Ordening"). Dans les jours à venir la brochure d'information sera prête également, et le Plan de revalorisation complet (avec une vue de l'aménagement du domaine public) pourra être consulté quelque part (?). De toute façon vous pourrez prendre connaissance de la fiche de votre propre habitation à la maison communale. Dans celle-ci toutes les caratéristiques patrimoniales spécifiques de votre habitation (pouvant entrer en ligne de compte pour la subvention) sont reprises en détail. (Ce fut un travail de longue haleine !!!). Ces fiches n'existent que pour 70% des habitations de valeur sur les 500 en tout. Voir plan (non gris ; non rouge) Regardez>>>
La procédure de subvention est relativement simple, la subvention s'élève à 40 % et est accordée généralement 3 mois après la demande.
Grâce à cette stimulation positive le quartier subira pas mal de changements. L'expérience démontre également que de telles rénovations sont contagieuses. L'aménagement du jardinet à front de rue, les allées et les murs de clôture sont également susceptibles d'entrer en ligne de compte pour les subventions. 
Habiter dans un environnement urbain protégé signifie également qu'on a l'obligation de conserver sa propriété en bon état. Laisser sa propriété se délabrer est par conséquent inadmissible. Le "Patrimoine Immobilier" a la responsabilité d'y veiller, et dès à présent interviendra si nécessaire (au début à titre de stimulation).
L'après-midi lors de l' "Heure de Bonheur/Happy Hour" mensuelle des explications furent encore données abondamment à ceux qui étaient absents le matin ainsi qu'à quelques Francophones.
Deux initiatives ont également été mises en avant :
1. Exposition "Quartier Dumont" au "Chalutier" durant l'été 2011. (Plusieurs personnes se sont déjà portées volontaires pour exercer une surveillance). Contact Pascal Demuysere.
2. Liste établie par nous et reprenant les architectes et les entrepreneurs, et les adresses des belles réalisations dans le quartier. Contact : José Decoussemaeker

 

10:45 Gepost door jose decoussemaker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-03-10

Infovergadering Herwaarderingsplan - Réunion d'information "Plan de Revalorisation"

herwaarderingsplan1
In bijlage vindt u een kopie van de uitnodiging door de gemeente op zaterdag 3 april. Deze brief heb je wellicht reeds ontvangen. Om practische redenen kon men die bijeenkomst, die drukke zaterdag, niet organiseren in het vertrouwd Park Hotel. Toch blijft de HAPPY HOUR op dezelfde dag doorgaan om 16 uur. We zullen nog wat extra documentatiemappen meebrengen voor degene die 's morgens niet konden aanwezig zijn op de officiële voorstelling.
Herwaarderingsplan . (zie kaft links)
Men kan nu reeds zijn aanvraag indienen (heden reeds een 5 tal aanvragen)

 

En annexe vous trouverez une copie de l'invitation par la commune pour le samedi 3 avril 2010. Vous aurez probalement reçu déjà cette lettre. Pour des raisons pratiques en ce samedi fort mouvementé, il n'était pas possible d'organiser cette réunion à l'Hôtel du Parc qui nous est devenu familier. Toutefois le HAPPY HOUR reste maintenu ce même jour à 16.00 h. Nous apporterons encore quelques classeurs de documentation pour ceux qui ne pouvaient pas être présents le matin lors de la présentation officielle.
Herwaarderingsplan . (voir couverture ci-dessus)
Il est possible d'introduire sa demande dès à présent (5 demandes déjà jusqu'à présent)

08:57 Gepost door jose decoussemaker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-03-10

Herwaarderingsplan ingehuldigd - Le Plan de revalorisation est entériné.

Donderdag 11 maart 2010 beleven we een belangrijke mijlpaal. Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) komt het Herwaarderingsplan voor de Dumontwijk ondertekenen in het Park Hotel.
U zult nog verwittigd worden van een infovergadering op 3 april om 10 uur 's morgens NIET in het Park Hotel maar deze keer in het gemeentehuis
Ook mooie artikels met foto's in Het Laatste Nieuws + ook Nieuwsblad ook  Wekelijks Nieuws + focus TV
Zie uitgebreid artikel in DE BLIEDEMAKER

Le jeudi 11 mars 2010 nous vivons une étape importante. Le ministre Geert Bourgeois (N-VA) de la région flamande vient signer à l'Hôtel du Parc le Plan de Revalorisation du Quartier Dumont.
Vous serez encore avertis ultérieurement quant à une réunion d'information prévue pour le 3 avril 2010  à 10 h. du matin, non pas à l'Hôtel du Parc mais cette fois-ci à la maison communale (mairie).
Vous trouverez des articles intéressants, avec photos, dans les journaux "Het Laatste Nieuws" et "Het Nieuwsblad", ainsi que dans l'hebdomadaire "Het  Wekelijks Nieuws". Egalement à la télévision régionale "focus".
Voir l'article détaillé dans DE BLIEDEMAKER

19:24 Gepost door jose decoussemaker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-02-10

HAPPY HOUR(S)


 

NIEUWJAARSRECEPTIE VRIENDEN DUMONTWIJK DE PANNE 2010 PARKHOTEL 029NIEUWJAARSRECEPTIE VRIENDEN DUMONTWIJK DE PANNE 2010 PARKHOTEL 017NIEUWJAARSRECEPTIE VRIENDEN DUMONTWIJK DE PANNE 2010 PARKHOTEL 003NIEUWJAARSRECEPTIE VRIENDEN DUMONTWIJK DE PANNE 2010 PARKHOTEL 011

HAPPY PEOPLE ... :-))) !

Des gens heureux ... :-))) !

NIEUWJAARSRECEPTIE VRIENDEN DUMONTWIJK DE PANNE 2010 PARKHOTEL 025

 

* KliK HIER voor de foto's van onze nieuwjaarsreceptie*

* CLIQUEZ ICI pour les photos de notre réception de Nouvel An*

 

HAPPY HOUR FEBRUARI 2010 040HAPPY HOUR FEBRUARI 2010 035HAPPY HOUR FEBRUARI 2010 039HAPPY HOUR FEBRUARI 2010 037

en van onze samenkomst in februari.

et de notre réunion en février.

Tot dan !

A la prochaine !

10:54 Gepost door jose decoussemaker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-01-10

Herwaarderingsplan Dumontwijk - Plan de revalorisation du Quartier Dumont

Zaterdag 9 januari, op onze Nieuwjaarsreceptie, heeft schepen Roland Florizoone, in première aangekondigd dat minister Bourgeois persoonlijk naar De Panne komt om het Herwaarderingsplan te ondertekenen. In een uitgebreid artikel in het Wekelijks Nieuws van 5 februari wordt de datum van 11 maart aangekondigd
DUS BLIEDE NIEUWS

Le samedi 9 janvier, lors de notre réception du Nouvel An, l'échevin Roland Florizoone a annoncé en première que le ministre Bourgeois viendra à La Panne le 11 mars pour approuver le plan de revalorisation.
DONC ... UNE NOUVELLE REJOUISSANTE

20:19 Gepost door jose decoussemaker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-12-09

Herwaarderingsplan Dumontwijk - Plan de revalorisation du Quartier Dumont

Op dinsdag 24 november werd in de gemeenteraad het “Gemeentelijk Herwaarderingsplan van de Dumontwijk” éénparig goedgekeurd. Eerstdaags verwacht men de publicatie van dit plan door de minister. Dan zullen de eigenaars van waardevolle gebouwen 40% subsidies kunnen aanvragen voor de restauratie van hun pand. Van elk gebouw is er een steekkaart opgemaakt met de specifieke erfgoedkenmerken. De gemeente werkt een infoprocedure uit om jullie allemaal te informeren na de goedkeuring van het plan door de minister.
De eerste openbare werken in het kader van dit plan betreffen de herinrichting van het gemeentelijk park voorzien in de begroting van 2010
In bijlage het plan. Lees>>>>

Le mardi 24 novembre le "Plan communal de Revalorisation du Quartier Dumont" fut approuvé à l'unanimité par le conseil communal. La publication de ce plan par le ministre est attendue dans les jours à venir. Ensuite les propriétaires de constructions de valeur pourront faire la demande pour l'obtention de 40% de suventions en vue de la restauration de leur bien. Une fiche mentionnant les caractéristiques patrimoniales spécifiques a été rédigée pour chaque construction. La commune élabore une procédure didactique afin d'informer tout le monde après l'approbation du plan par le ministre.
Les premiers travaux publics dans le cadre dudit plan concernent le réaménagement du parc communal, inclus dans les prévisions budgétaires de 2010.
Le plan Lees>>>>

 

18:12 Gepost door jose decoussemaker in Rapporten | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

12-11-09

Happy Hour 7 November.

 

HAPPY HOUR NOVEMBER 033 UW  WIJK ...  MIJN WIJK  ...  ?

 Dàt is ONZE WIJK ... :-))) !

 Joehoe ... ! 

 

 * Klik op de foto  *

Tot dan ... !

VOTRE QUARTIER ...  MON QUARTIER  ...  ?

 Voilà NOTRE QUARTIER ... :-))) !

Youhou ... ! 

  * Cliquez sur la photo  *

A la prochaine ... !

 

20:24 Gepost door jose decoussemaker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-10-09

Verslag HAPPY HOUR 3 oktober. Rapport 3 octobre 2009

 

HAPPY HOUR  Oktober  2009 BBQ 066

 

Ons eenjarig bestaan ... :--))) !

Burcho had voorgesteld om een vis BBQ aan ons in première aan te bieden ...

En zie dààr ...

* KLIK OP DE FOTO *

Tot zoooooooo ... :-)))

 

Notre première année d'existence ... :--))) !

Burcho avait proposé de nous offrir en première un barbecue au poisson ...

Et voilà ...

* CLIQUEZ SUR LA PHOTO *

A la prochaine ... :-)))

19:39 Gepost door jose decoussemaker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-09-09

Happy Hour.5 SEPTEMBER - 5 septembre 2009.

HAPPY HOUR 5 september 2009 007" Beste vrienden ...

 Onze volgende bijeenkomst,  die zal doorgaan op  zaterdag 3 oktober a.s.,

zal er wederom ééntje worden om eens goed te kunnen smullen ... :-) ! "

Zo  lieten de organisatoren ons weten tijdens de Happy Hour van 5 september.

* Voor het menu én de sfeerfoto's : * Klik alvast op de foto *

O ja ...

lees en vergeet onderaan ook de belangrijke mededeling(en) niet !

Tot dan ... :-)) !

" Chers amis ...

 Notre prochaine réunion, qui aura lieu le samedi 3 octobre 2009, s'annonce comme une nouvelle occasion de bien se régaler  ... :-) ! "

C'est ce que les organisateurs nous ont promis lors de la dernière "Happy Hour/Heure de Bonheur" du 5 septembre 2009.

* Quant au menu et aux photos de l'atmosphère qui y régnait : * Cliquez donc sur la photo *

Ah oui ...

lisez, et n'oubliez surtout pas, les communications importantes figurant au bas de l'article !

A bientôt  ... :-)) !

12:35 Gepost door jose decoussemaker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-09-09

RUP Dumontwijk - Quartier Dumont

Woensdag 9 september om 14:30 is er een openbare GECORO vergadering waar het ontwerp RUP van de Dumontwijk zal besproken worden (vroeger werd dit BPA genoemd). De teksten kunnen gelezen worden op www2.depanne.be/gecoro
Ook het verslag van de "werkgroep DUMONTWIJK".
Zeer belangrijk voor de toekomst van uw wijk!!!! je mag gerust gaan luisteren in de raadzaal van het gemeentehuis

Le mercredi 9 septembre 2009 à 14.30 h une réunion publique de GEROCO aura lieu, lors de laquelle le projet "RUP" du Quartier Dumont sera étudié (ancienne dénomination "BPA", soit "Bijzonder Plan van Aanleg" ou "Plan Spécial d'Aménagement"). Les textes peuvent être consultés sur le site www2.depanne.be/gecoro
Et également le rapport du "groupe de travail QUARTIER DUMONT".
Fort important pour l'avenir de votre quartier !!! Il vous est loisible d'aller écouter dans la salle du conseil de la maison communale (mairie).

 

12:12 Gepost door jose decoussemaker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-08-09

Happy Hour. 1 augustus - 1er août 2009.

HAPPY HOUR 1 AUGUSTUS 014Onze dertiende bijeenkomst verliep afgelopen zaterdag  fantastisch ... :-))) !

Met héél veel bekend volk ...

* Klik op de foto *   Tot dan !

Notre treizième réunion eut lieu samedi dernier. Fantastique ... :-))) !

Et pas mal de visages connus  ...

* Cliquez sur la photo *   A la prochaine !

09:16 Gepost door jose decoussemaker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-07-09

HAPPY HOUR van 1 augustus - du 1er août 2009

RAPPEL: Beste vrienden, niet vergeten onze 12de HAPPY HOUR in het PARK HOTEL.

RAPPEL : Chers Amis, n'oubliez pas notre 12me "Happy Hour/Heure de Bonheur" à l'Hôtel du Parc.

01:17 Gepost door jose decoussemaker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-07-09

Happy Hour. Heure de bonheur 04-07-2009

 

HAPPY HOUR 4 JULI 034Het was een prachtige dag, echt zomers warm,

met blauwe lucht en ogen die knipperden tegen de zon.

* KLIK maar op de foto ... :-) * Tot dan ... !

Ce fut une journée splendide, réellement une chaleur estivale,

un ciel tout bleu, et des yeux qui clignaient au soleil.

* Cliquez donc sur la photo ... :-) * Et à la prochaine ... !

08:08 Gepost door jose decoussemaker in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

02-07-09

"Park op Komst" + HAPPY HOUR / "Le parc arrive" + L'heure de Bonheur

decoration
Op zaterdag 4 juli is een infodag "PARK OP KOMST" over het gemeentelijk park. Alle jongerenverenigingen en bewoners uit de buurt zijn schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag. Het ontwerpbureau "Omgeving" heeft de plannen voor het nieuwe park reeds mooi uitgetekend en ze vragen om tezamen met het gemeentebestuur naar de mening van de omwonenden.
Start om 14.00 uur in de Raadszaal van het Gemeentehuis (en NIET in de  "De Boare" zoals verkeerdelijk op de uitnodigingsbrief). Na een korte toelichting van de plannen en een vragenronde zullen deze zaken ter plaatse in het park zelf bezocht worden). (zie een 5-tal panelen in het park).
Alle betrokkenen kunnen aldus  voor de derde keer hun mening kwijt over dit deel van het "Herwaarderingsplan van de Dumontwijk". Er wordt  veel belang gehecht aan inspraak.
DE HAPPY HOUR om 16 uur in het PARK HOTEL blijft gewoon doorgaan!

Ce samedi 4 juillet une journée d'information "PARK OP KOMST" ("Le Parc arrive") est prévue en ce qui concerne le parc communal. Toutes les associations de la jeunesse ainsi que les riverains sont invités par écrit à participer à cette journée. Le bureau d'études "Omgeving" ("Environnement") a déjà dressé joliment les plans du nouveau parc et demande l'avis des riverains ainsi que celui de l'administration communale.
Début à 14.00 h. dans la Salle du Conseil de la maison communale (et NULLEMENT dans "De Boare" ainsi qu'indiqué erronément dans la lettre d'invitation). Après un bref exposé concernant les plans, et les questions à poser éventuellement, une visite sur place dans le parc est prévue. (Voir les 5 panneaux dans le parc).
Toutes les personnes concernées pourront ainsi donner leur avis pour la troisième fois quant à cette partie du "Herwaarderingsplan van de Dumontwijk / Plan de remise en valeur du Quartier Dumont". La participation sera fort appréciée.
"L'heure de bonheur"/"HAPPY HOUR" à 16 h. à l'Hôtel du Parc est maintenue bien évidemment !

09:45 Gepost door jose decoussemaker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-06-09

Verslag Happy Hour + BBQ van 6 juni / Rapport HH et barbecue du 6 juin 2009

 

BBQ VRIENDEN DUMONTWIJK 035Het was werkelijk een zéér geslaagde dag afgelopen zaterdag, 6 juni.

De talrijke aanwezige van de vrienden van de Dumontwijk waren het er allemaal over eens.

 Het was een groot succes ... :-)))

* Klik op de foto voor nog méér sfeerbeelden *

Tot later ... :-)) !

Ce fut réellement une journée très réussie, samedi dernier 6 juin.

Les nombreux "amis du quartier Dumont" présents étaient tous du même avis.

Ce fut un grand succès ... :-)))

* Cliquez sur la photo pour davantage d'images de l'ambiance qui y règnait  *

A la prochaine ... :-)) !

10:41 Gepost door jose decoussemaker in Vrienden | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-05-09

Meedoen met de DUMONTFEESTEN - Participation aux Festivités DUMONT

DSC02939
Zoals de 3 voorgaande jaren zal er terug volop sfeer zijn in onze wijk op donderdag 16 juli. Dit jaar is het thema "Aan tafel met Koning en Clochard". We keren 100 jaar terug in de grandeur van de Belle Epoque en het volkse leven van toen. Tafelen staat centraal! Vandaar dat aan de bewoners van onze wijk, waar het gebeuren zich afspeelt, zal gevraagd worden om "mee te tafelen". Deze bewoners zullen een brief ontvangen van de organisatoren om te vragen mee te tafelen in hun eigen tuin. We hebben zeer charmante cottages maar met wat figuratie op de terrasjes of de voortuin komt sfeer van weleer beter tot uiting.
Ook bestaat de mogelijkheid om gekleed in de stijl van destijds rond te wandelen in de wijk en aldus naar de diverse optredens te gaan kijken. Meer nog: Men kan zich eveneens aanmelden bij de organisatoren om gepaste kledij te bestellen . Rijke burgerij of clochards. Zowel inwoners als tweede verblijvers kunnen mee figureren .Alleen de bewoners , binnen het parcours, waar de acts doorgaan (cf uw opmerkingen op één van de Happy Hours). Hiervoor dient u zich tijdig aan te melden  voor 25 mei ten laatste .Bij : Martine Linthout : 0475/360527 of tel 058/414888       Irina Maernhoudt  : toerisme : 058/421818
DIT HOEFT WEL TE GEBEUREN VOOR 25 MEI TEN LAATSTE!
DUS MEEDOEN!

Programma Lees uit  "De PanneLeeft">>>>
Maatformulier Hier>>>

Tout comme les 3 années précédentes il y aura à nouveau une grande animation dans notre quartier le jeudi 16 juillet 2009. Cette année-ci aura pour thème "A table avec Roi et Clochard". Nous retournons 100 ans en arrière dans la magnificence de la Belle Époque et la vie populaire d'antan. Les plaisirs de la table seront au centre de l'évènement ! Par conséquent il sera demandé aux résidents de notre quartier, où l'évènement se déroule, de "se mettre à table avec nous". Ces résidents recevront un courrier émanant des organisateurs pour leur demander de s'attabler ensemble dans leur propre jardin. Nous disposons de très charmants cottages mais avec un peu d'animation et de figuration sur les terrasses ou dans les jardinets l'atmosphère de l'époque sera davantage mise en évidence.
Il y a également la possibilité de déambuler dans le quartier, parés d'atours de l'époque, et d'assister ainsi aux diverses manifestations. Et davantage même : vous pouvez vous adresser aux organisateurs afin de commander des vêtements adéquats, "bourgeois" ou "clochard". Aussi bien les résidents permanents que ceux qui y ont une résidence secondaire peuvent être figurants, mais uniquement ceux qui habitent à l'intérieur de la zone où les évènements auront lieu (cfr vos remarques lors de l'une de nos Happy Hours/Heures de bonheur). A cet effet, il y a lieu de se faire connaître suffisamment tôt auprès de : Martine Linthout : 0475/360527 ou tél 058/414888       Irina Maernhoudt  : tourisme : 058/421818
TOUTEFOIS IL EST INDISPENSABLE QUE CELA SE FASSE AVANT LE LUNDI 25 MAI 2009 AU PLUS TARD !
PAR CONSEQUENT : N'OUBLIEZ PAS DE PARTICIPER !

 

08:34 Gepost door jose decoussemaker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

03-05-09

Verslag Happy Hour 2 mei - rapport 2 mai 2009

VRIENDEN DUMONTWIJK 2 MEI 0132 MEI.

Buiten, in het zonnetje gezeten,

zagen we hoe één voor één de bewoners elkaar op het terras vrolijk begroetten.

* Klik op de foto voor het ganse gebeuren, en laat jullie eens aangenaam verrassen ... * Tot kijks ... :-) !

A l'extérieur, installés confortablement au soleil, nous regardions le défilé des riverains se saluant joyeusement sur la terrasse.

* Cliquez sur la photo pour voir l'évènement en entier, et laissez-vous surprendre agréablement ... * A la prochaine ... :-) !

17:48 Gepost door jose decoussemaker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-04-09

Happy Hour 4 april - 4 avril 2009.

HAPPY HOUR 4 APRIL 025 Ik zag twee hazen.

Vlak voor Pasen

Zittend in een wei, met een mand voor eitjes ...

* Klik maar op de foto ... :-) *

J'ai aperçu deux lièvres.

Tout juste avant Pâques.

Assis dans un pré, avec un panier pour des petits oeufs ...

* Cliquez donc sur la photo ... :-) *

07:55 Gepost door jose decoussemaker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-03-09

Happy Hour, 7 Maart. - 7 mars 2009

Feest ,Gent, Vrienden dumontwijk 033Voor de negende keer hielden wij onze Happy Hour ... :-)) !  Voor de sfeerbeelden ...

* Klik maar op de foto ... *

Tot zo ... !

 

Nous avons eu pour la neuvième fois notre "Happy Hour / Heure de bonheur" ... :-)) !  Pour les images de l'atmosphère qui y règnait ...

* Cliquez donc sur la photo ... *

A la prochaine ... !

23:29 Gepost door jose decoussemaker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-03-09

Het Park / Le Parc

Interessant artikel over het park in DE BLIEDEMAKER. Lees>>>

Article intéressant concernant le parc dans "DE BLIEDEMAKER". Lees>>>

 

19:46 Gepost door jose decoussemaker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-02-09

Dossier Dumontwijk gedeblokkeerd? Dossier "Quartier Dumont" débloqué ?

decorationOp 28 oktober 2008 werd door het studiebureau OMGEVING het Ontwerp Herwaarderingsplan  voorgesteld aan de gemeenteraad. Het werd op warm applaus onthaald evenals op de discussievergadering met de bewoners op 31 oktober LEES>>>
De bijlage met de DATABANK van de individuele erfgoedkenmerken was dan nog niet ingevuld. Dit is een titanenwerk daar dit voor elk van de ruim 500 woningen individueel moet gebeuren. Vandaar dat deze DATABANK pas nu klaar is. Ze werd derhalve overhandigd aan "Onroerend Erfgoed" TER GOEDKEURING. Zij engageren zich om dat in 1 maand te controleren. Dan pas kan dit document ter definitieve stemming voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Na verdere bekrachtiging door de Vlaamse Overheid zal De Panne wellicht de eerste gemeente zijn die van die nieuwe subsidieregeling zal kunnen genieten (nog voor De Haan?)
Ook het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ligt klaar ter discussie in de GECORO LEES>>>

En date du 28 octobre 2008 le projet de Plan de Revalorisation fut présenté au conseil communal par le bureau d'études "OMGEVING" ("ENVIRONNEMENT"). Celui-ci fut accueilli par de chaleureux applaudissements, de même lors de la réunion de discussion avec les riverains le 31 octobre 2008.  LEES>>>
L'annexe de la DATABANQUE relative aux spécificités patrimoniales individuelles n'était alors pas encore réalisée. C'est un travail titanesque car cela doit se faire individuellement pour chacune des 500 habitations au moins. D'où le fait que cette DATABANQUE n'est opérationnelle que maintenant. Par conséquent elle fut présentée au "Patrimoine immobilier" POUR APPROBATION. Ils s'engagent à vérifier l'ensemble dans le mois à suivre. Ensuite seulement ce document peut être présenté au conseil communal pour un vote définitif. Après validation ultérieure par l'Autorité Flamande La Panne sera probablement la première commune à pouvoir bénéficier de cette nouvelle attribution de subsides (encore avant De Haan/Le Coq ?)
Le plan communal d'aménagement de l'environnement (Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, ou GRUP) attend également la discussion auprès de GECORO LEES>>>

07:50 Gepost door jose decoussemaker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-02-09

Happy Hour, 7 Februari - 7 février 2009

WEEKEND 7 FEBRUARI 012Hier zijn we weer. De foto's van onze Happy Hour van 7 Februari, staan (eindelijk ) online. Door een klein defekt aan de camera werd jullie geduld deze week,  wel danig op de proef gesteld. Waarvoor onze excuses.

* Klik maar snel op de foto en geniet er nu maar van ... *

Tot gauw ... :-) !

Nous revoilà. Les photos de notre "Happy Hour/Heure de bonheur" du 7 février sont (enfin) placées en ligne. En raison d'une légère défectuosité de la caméra votre patience a été mise un peu à l'épreuve cette semaine. Nos excuses pour cet incident.

* Cliquez bien vite sur la photo et profitez-en ... *

A bientôt ... :-) !

12:49 Gepost door jose decoussemaker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-02-09

GRUP Dumontwijk - Quartier Dumont

decorationOp de gemeentelijke website www2.depanne.be/gecoro kunt u de documenten van de GECORO downloaden.
Daar kunt u ook de tekst van het GRUP Dumontwijk vinden. LEES>>
Vergeet de HAPPY HOUR  van 7 februari niet!

Sur le site communal "www2.depanne.be/gecoro" vous pouvez enregistrer les documents de GECORO.
Vous y trouverez également le texte de "GRUP Quartier  Dumont". LEES>>
N'oubliez pas la "HAPPY HOUR/ Heure de bonheur" du 7 février 2009 !

17:29 Gepost door jose decoussemaker in Rapporten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-01-09

Nieuwjaars Happy Hour.- HH. Nouvel An

dyn007_original_640_480_pjpeg__fcdb6dc84190099a87782b1facbe611fOndanks het koude vriesweer buiten ...
kwamen tegen vier uur de eerste bewoners binnen in het Parkhotel.

* klik op de foto *

Malgré le temps glacial à l'extérieur ... les premiers résidents arrivaient pour 16.00 h à l'Hôtel du Parc.

* cliquez sur la photo *

11:09 Gepost door jose decoussemaker in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |